Naruto: Crisis: Shinobi Fate


<

January Census

Share
avatar
Saya

Posts : 248
Join date : 2015-12-02

January Census

Post by Saya on Wed Jan 27, 2016 4:31 pm

Active nin!

IC Posts this month:
Hyozan: Steel(though as Indra now dead), Taika, Desu Yuki, Garnet Rose, Sho,
Joki: Saya, Nagare, Stein, Kenshin(dead), Konda Otsu
Kazan: Karumo, Kino, Silveria, Yazuro(banned),
Sukai: Kazuki, Anemone, Near, Satoru, Ashura, Shiro, Kasai
Chika: Bug Sage, Hikaru, Kaijo,

Sky wins with 7 active nin! Go Sky! *claps*

    Current date/time is Mon Dec 18, 2017 8:37 am